വെട്ടു കേക്ക് ഇനി എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം/vettu cake recipe/Split cake/Recipe No:87

author Ammu's CookBook   2 weekly ago
164,323 views

0 Like   0 Dislike

ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ചെയ്തു നൊക്കൂ മടക്ക്‌/Kaaja/മടക്ക്‌ Seva

സോഫ്റ്റ്‌ & ക്രിസ്പി ഉഴുന്നുവട/Uzhunnu Vada Recipe/Medhu Vada/.Tips for soft & crispy uzhunnuvada/

സോഫ്റ്റ്‌ & ക്രിസ്പി ഉഴുന്നുവട/Uzhunnu Vada/Medhu Vada/.Tips for soft & crispy uzhunnuvada/ Ingredients : Urad Dal- 150 gms Green chilli Ginger Onion Curry leaves Salt Oil Soak urad dal for 3 to 5 hours.. wash well and drain.. Grind urad dal like paste . Beat this paste well for 5 minutes .. Then add crushed ginger, green chilli and curry leaves .. (If u want u can use crushed pepper) Then mix well and keep it for 30 minutes. After 30 minutes add salt , onion and mix it well.. Heat oil and when the oil is medium hot slide the vada into the oil and fry in medium flame till golden shade .. Beauty Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPvlDfsP7ozXdVz7GjHPs7Gv Kitchen Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPv6SFbYnMCHUdwiBDsOPrWf Health Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPvTlVWsDLdKNjT6Pq3sJB4Y Hair Care Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPv8Pt2j-lg7hid_Qq2EZer8 Help Me Lord Channel Cooking Recipes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPs9ffSQcLYgfzYiCAZ5ceCJ Vegetarian Dishes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPttterMhTbBGASqoyV9CHAN Non-Vegetarian dishes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPsiuEvpExvyQkcwQSslvnaN Kids Special : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPvvabOWwr3maHvpaX7BgDJW uzhunnu vada/medhu vada recipe/crispy vada recipe,evening snack recipe, soft & tasty uzhunnu vada MY OTHER CHANEL : https://www.youtube.com/channel/UC8k37E8WZ_XNF7IKgQAdTDg ALL VIDEOS : https://www.youtube.com/channel/UCev59bZ9aP_k5CPNpS5Le0A/videos FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/Help-Me-Lord-102932286803855/ Biji's Kitchen - https://www.youtube.com/channel/UCUXdDEQNaYl2sjioTCuNPeQ

ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഉള്ളിവട ||Ullivada Recipe||Kerala Style Ulli Bajji||Anu's Kitchen

Hi friends welcome to Anu's Kitchen.Today I am sharing Ullivada Recipe or Kerala Style Ulli Bajji Recipe. ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഉള്ളിവട Music credits https://www.bensound.com/ Ingredients Onion-3 Salt as needed Green chilli-2 Curry leaves Kashmiri chilli power-1 tspn (or as per ur taste) Maida-as needed Oil for frying

ചോറ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മലബാർ നൈസ് പത്തിരി / Nice Pathiri with cooked rice

https://www.tastymalabarfoods.com/2016/03/chicken-recipes-chettinad-chicken-roast.html?m=1 Please visit my blog for similar recipes

ചട്ടിപത്തിരി റംസാന്‍ സ്പെഷ്യല്‍ . Step by step tutorial for chattypathiri. Malabar ifthar s...

My e-mail- liyanabasil@gmail.com Like my facebook page- https://www.facebook.com/Noufas-Kitchen-The-Art-Of-Cooking-152385528766158/ Hai frnds… Today, Iam going to show you how to make chattypathiri Malabar ifthar special dishin a step by step tutorial method… follow this steps and try to prepare chatty pathiri…. You will definitely get a perfect chattypathiri.. This is so simple , easy and tasty recipe. Hope you will enjoy this.. Thank you.

#Ammuscookbook
Visit Our Website : www.ammuscookbook.com

Please do follow Ammus CookBook on Facebook page :
https://www.facebook.com/ammuscookbook/

Follow Ammu's CookBook on Instagram :https://www.instagram.com/ammuscookbook/

Music : https://www.bensound.com0

Comments for video: