റവ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് Healthy Egg less Semolina Wheat Chocolate Cake

author Garam Masala   5 month ago
16,717 views

264 Like   14 Dislike

ഓവൻ ഇല്ലാതെ അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറെസ്ററ് കേക്ക്|black forest cake in mal...

ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്ററ് കേക്ക്.black forest cake without oven in malayalam

നിങ്ങളേവരും ആവശ്യപ്പെട്ട പുഡ്ഡിംഗ് ഇതാ || Audience Choice || Eid Pudding || Ep#5...

Eid Pudidng was requested by many; this is a very simple dish from Salu Kitchen consisting of fruits, cream and custard. The flavour and the texture of the pudding is amazing. And it is super rich. How to make sponge cake at home: https://youtu.be/YGeKbmOMUM4 നിങ്ങളേവരും ആവശ്യപ്പെട്ട പുഡ്ഡിംഗ് ഇതാ || Audience Choice || Eid Pudding || Ep#597 || Salu Kitchen Share, Support, Subscribe!!! Subscribe: https://goo.gl/yFFyBJ Facebook Profile: https://www.facebook.com/SaluKitchen Instagram: https://www.instagram.com/salu_kitchen Android App: http://bit.ly/saluApp Youtube: http://www.youtube.com/salukitchen Twitter: https://twitter.com/salukitchen Facebook Page: https://www.facebook.com/TheSaluKitchen/ Google Plus: https://plus.google.com/115040612678187481226 This is a simple yet delicious recipe that can be prepared even by beginners. Do try out, and let us know your feedback. Like and share and help us grow. *The video is in Malayalam, but English subtitles are provided for all important instructions.*

ഗോതമ്പു പൊടി കൊണ്ട് രുചികരമായ പ്ലം കേക്ക് ||Wheat Carrot plum Cake In Pressure...

Ingredients: Wheat flour – 1cup Carrot – ¾ cup (Grated) Eggs - 2 Oil - 8 tbsp Baking powder- ¾ tsp Nutmeg powder - ½ tsp Cinnamon powder - ½ tsp Vanilla essence - 1 tsp or as per taste Salt - ½ tsp For caramelizing Sugar - ¾ cup Water - 6 tbsp Lemon juice – 1 tsp Salt - 2 cups (for layering the pressure cooker) Steps: To caramelize the sugar, heat a heavy bottomed pan and add sugar. Wait for the sugar to melt on low heat and turn golden brown. Keep stirring. Add water. The sugar syrup will solidify immediately. Keep stirring till it dissolves and gets mixed well. Add lemon juice. Transfer it to a bowl and let it become lukewarm. Crack in the eggs to a bowl. Add nutmeg powder, cinnamon powder, salt and vanilla essence and mix well. Sieve in the flour and baking powder to the egg mixture. Add oil, grated carrot and lukewarm sugar syrup. Mix well. Cover and let it rest for 10 minutes. Line the bottom and sides of cake pan with butter paper. I used a 6" cake pan. Transfer the cake mixture to the pan. Gently tap the pan to remove air bubbles in the cake mixture. To bake the cake, add 2 cups of salt to a pressure cooker. You can reuse this salt for 2-3 times. Level the salt by gently shaking the cooker. Place an inverted steel bowl as a base on the salt. Cover without the whistle and heat up the salt on high heat for 3 minutes. Place the baking pan on to the base and cook covered on high flame for 5 minutes and then switch to medium flame (medium-low for big burner). Bake for 60 minutes or until a toothpick inserted in the center comes out clean. Open the cooker and check if the cake is cooked after 40 minutes. Transfer the pan from cooker and allow it to cool. Remove the cake from pan once cool. The plum cake is ready. It tastes better after 1-2 days. Notes: This can also be baked in a preheated oven also at 375°F/180°C until the toothpick inserted at the center comes out clean. Pressure Cooker Plum Cake with black raisins - http://y2u.be/CJCVr8GFo58 Pressure Cooker Plum Cake - http://y2u.be/OyBnYjAg_Q8 Plum Cake with rum soaked dry fruits - http://y2u.be/rTMVn8R8sNU Mia Kitchen Beginner's cooking channel - https://www.youtube.com/channel/UCvrKA2V99QpgpeS7UPIPA_Q Follow me on Facebook -https://www.facebook.com/MiaasKitchen/ Twitter - https://twitter.com/KitchenMia Mail me - miakitchen2014@gmail.com iOS App - https://itunes.apple.com/us/app/mia-kitchen/id1348204794 Android App - https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.appmaker.miakitchen

പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് പനീർ ഉണ്ടാക്കാം || Homemade Paneer...

ingredients, milk -750 ml milk pdr -1 cup warm water -1&1/2 cup white vinegar 2 tbsp

10 മിനുട്ട് കൊണ്ട് റവ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഭവം

Healthy Eggless Semolina Chocolate Cake റവ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് by
https://www.youtube.com/channel/UChAG2UF38ajsnb10Kwl4_hw?disable_polymer=true
This video explain how to make easy and delicious cake made by my dinner party 'Healthy Egg less Semolina Chocolate Cake '. Here I am using wheat flour instead of all purpose flour.
Please watch:
1. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ ഡിന്നർ പാർട്ടിയും ഉപകാരപ്രഥമായചില പാർട്ടി ടിപ്സും Party in my home & Tips https://youtu.be/cvXkwfI3PYo
2. For more easy and simple cake recipes, visit Cakes and Pancakes https://www.youtube.com/playlist?list=PLEmWxsDNvS-e0-4oqJNMilBfQnofvvMSc

Healthy Eggless Semolina Chocolate Cake:
===================================
Ingredients:
---------------------
Wheat flour – ½ Cup.
Unsweetened Cocoa Powder – 1/3 Cup.
Baking Powder – ½ Tsp.
Baking Soda – 1 Tsp.
Semolina – 1 Cup.
Sunflower oil - ½ Cup.
Curd/ Yogurt – 1 Cup.
Vanilla essence – ½ Tsp.
Powdered sugar – 1 Cup.
Milk – ½ -1 cup

Comments for video: